Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που ασχολείται από το 1990 με τα θέματα της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, της βιώσιμης διαχείρισης των στερεών και άλλων αποβλήτων, των φυσικών πόρων, του νερού και της ενέργειας και της προώθησης της βιωσιμότητας σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι στόχοι της είν αι οι εξής:

-Μείωση και περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων

-Βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων & ενέργειας

-Οργάνωση και υποστήριξη προγραμμάτων μείωσης, αξιοποίησης & ανακύκλωσης αποβλήτων

-Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση πολιτών

-Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση

-Αναπτυξιακή βοήθεια για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων και φυσικών πόρων

 

περισσότερα