Όροι χρήσης

Ταυτότητα της επιχείρησης
Σε αυτό το σημείο προσθέστε μία μικρή περιγραφή της επιχείρησής σας

Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών ή του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του.

Όροι και μεταβολές
To Όνομα Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά αναφέρονται τιμή, διαθεσιμότητα, φωτογραφία, περιγραφή κλπ), χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Παρεχόμενες πληροφορίες και υπηρεσίες
To Όνομα Εταιρείας δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές αυτές να αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης τους και άμεσης δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο.

Ευθύνη χρηστών
Οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Όνομα Εταιρείας δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν όπως και το περιεχόμενο του, κατ’ οιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στη Όνομα Εταιρείας ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του.

Περιορισμός Ευθύνης
Το Όνομα Εταιρείας δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Επίσης δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών/πελατών, για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση / ή μη της παραγγελίας τους. Ταυτόχρονα δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία, ή/και την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσίων. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και το Όνομα Εταιρείας δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων – λογισμικών – υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή. To Όνομα Εταιρείας δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων κατασκευαστών που διαθέτει στους πελάτες του, επειδή τα ειδικά λογισμικά ή πρόσθετα παραλαμβάνονται από τρίτους, χωρίς δικαίωμα παρέμβασης.

Συναλλαγές
Το Όνομα Εταιρείας λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, δηλαδή το ν. 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και ιδίως τα άρθρα 3, 3α, 3β, 3δ-3ιγ, στα οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εξ αποστάσεως σύμβασης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό άρθρο του ανωτέρου νόμου.

Ανωτέρα βία
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Ακύρωση Παραγγελίας
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :

1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα ή να πλοηγηθείτε σε κάποια άλλη επιλογή του μενού.
2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος μετά το πέρας των προβλεπόμενων ημερών, μπορείτε να καλέσετε το 24610 41995 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας.

Our plugins and add-ons are compatible with GDPR. Below are the common questions related to GDPR.

Do your plugins track any data?

We do not track any user data via our plugins. But if our plugin depends on any third party service, they might track user data. This can happen in following two ways:

1. Embedded Widgets

Some of our plugins have features to integrate embedded widgets as is, from third party services (like Facebook Like, Facebook Recommend, Twitter Tweet official buttons). It is very likely that these widgets will become GDPR compliant before May 25th. Apart from this, you can include relevant text in the privacy policy of your website that we have mentioned below.

2. Third-party APIs/Connections

Our plugins send request to third party APIs via website-visitor’s web browser to fetch information (like social shares, social comment count). This request made by web browser may include IP address, which can then be seen by the third-party that it’s being requested from. This API request doesn’t include any personal data of the website user other than the IP address.  To make your users aware of this,  you can include relevant snippets in your website’s privacy policy.

Where is the data collected by your plugins stored?

We do not store any data fetched by our plugins on our servers, neither we share that data with any third party. Our plugins run absolutely on your website and store the data in the database of your website.

Do your plugins load any external scripts?

As mentioned before, our plugins run absolutely from your website and hence load the scripts too from your website with exception of third-party embedded widgets (like Facebook Like/Recommend official button, Twitter tweet official button, Facebook Comments) which require our plugin to load scripts from the servers of relevant service. You can include relevant snippets in the Privacy Policy of your website stating how these services handle privacy of your users.

GDPR Privacy Policy Snippets

Below are a collection of snippets that you can include in your website’s privacy policy, depending on which plugin and features you are using.

Social Login

If you are using social login feature of our Super Socializer plugin, you can add following in the privacy policy of your website:

We collect your public profile data only from your consent that you grant before initiating Social Login, from the social network used to login at our website. This data includes your first name, last name, email address, link to your social media profile, unique identifier, link to social profile avatar. This data is used to create your user profile at our website. You can revoke this consent at any time by sending us an email.

Facebook Comments

If you are using Facebook Comments feature of any of our plugin, you can add following in the privacy policy of your website:

We embed Facebook Comments plugin to allow you to leave comment at our website using your Facebook account. This plugin may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the commenting interface, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the interface (such as “liking” someone’s comment, replying to other comments), if you are logged into Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

GooglePlus Comments

If you are using GooglePlus Comments feature of any of our plugin, you can add following in the privacy policy of your website:

We use GooglePlus Comments widget at our website for you to be able to comment at our webpages using your GooglePlus account. From this interaction Google automatically collects and store certain information in server logs like IP address, device event information such as crashes, system activity, hardware settings, browser type, browser language, the date and time of your request, in accordance with their data privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Disqus Comments

If you are using Disqus Comments feature of any of our plugin, you can add following in the privacy policy of your website:

We use Disqus Comments widget at our website for you to be able to comment at our webpages using Disqus commenting system. Disqus may collect information about you when you register for and use the Service. Such information may include “Personally Identifiable Information” which means information that identifies you as an individual, such information may include, but is not limited to, your name, email address, telephone number, username or account ID, and “Non-Personally Identifiable Information” which means information that does not identify you as an individual. Non-Personally Identifiable Information may include, but is not limited to, information about your browser, your IP address, device ID, what pages you visit on our Partner Sites, which website you came from, what advertisements you clicked on, whether on our Partner Websites, the Service or other third party websites, and other information about your online activity that does not identify you as an individual, in accordance with their data privacy policy: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

Facebook Comments Moderation

If you are using our Facebook Comments Moderation add-on at your website, you can add following in the privacy policy of your website:

We collect the data related to the Facebook Comment you post, only from  your consent that you grant before posting Facebook Comment at our website. This data includes your Facebook account name, unique Facebook account identifier, unique identifier associated to the posted Facebook comment, unique open graph object identifier of the webpage at which you posted the comment, unique identifier associated to the parent comment if you reply to an existing comment. This data is used to show recent Facebook Comments made all over our website and/or to show the old comments made at non-SSL webpages before we moved our website to SSL. You can revoke this consent at any time by sending us an email.

Facebook Comments Notifier

If you are using our Facebook Comments Notifier add-on at your website, you can add following in the privacy policy of your website:

We send the Facebook Comment you post, to page/post author and/or website administrator via automated email, only from your consent that you grant before posting Facebook Comment at our website. This data includes just the  Facebook comment posted by you.

Social Analytics for Sharing 

If you are using our Social Analytics for Sharing add-on at your website, you can add following in the privacy policy of your website:

We use Google Analytics to track social shares made at our website. Google automatically collect and store certain information in their server logs which includes device event information such as crashes, system activity, hardware settings, browser type, browser language, the date and time of your request and referral URL, cookies that may uniquely identify your browser or your Google Account, in accordance with their data privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Facebook Like, Facebook Recommend, Facebook Share official buttons

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled any of these official buttons, you can add following in the privacy policy of your website:

We embed a Facebook widget to allow you to see number of likes/shares/recommends and “like/share/recommend” our webpages. This widget may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the widget, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the widget (such as “liking/sharing/recommending” our webpage), if you are logged in to Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Twitter Tweet official button

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled Twitter Tweet official button, you can add following in the privacy policy of your website:

We use a Twitter Tweet widget at our website. As a result, our website makes requests to Twitter’s servers for you to be able to tweet our webpages using your Twitter account. These requests make your IP address visible to Twitter, who may use it in accordance with their data privacy policy: https://twitter.com/en/privacy#update

GooglePlus, GooglePlus Share official buttons

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled any of these official buttons, you can add following in the privacy policy of your website:

We use a GooglePlus widget at our website. As a result, our website makes requests to Google’s servers for you to be able to share our webpages using your GooglePlus account. These requests make your IP address visible to Google, who may use it in accordance with their data privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Linkedin Share official button

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled Linkedin Share official button, you can add following in the privacy policy of your website:

We use a Linkedin Share widget at our website to allow you to share our webpages on Linkedin. These requests may track your IP address in accordance with their data privacy policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pinterest Save official button

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled Pinterest Save official button, you can add following in the privacy policy of your website:

We use Pinterest Save widget at our website to allow you to pin images to Pinterest from our webpages. These requests may track your IP address in accordance with their data privacy policy: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Buffer official button

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled Buffer official button, you can add following in the privacy policy of your website:

We use Buffer widget at our website to allow you to add our webpages to your Buffer account, which collects log data from your browser. This Log Data may include information such as your IP address, browser type or the domain at which you are interacting with the widget, in accordance with their privacy policy: https://buffer.com/privacy

Xing Share official button

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled Xing Share official button, you can add following in the privacy policy of your website:

We use Xing Share widget at our website to allow you to share our webpages on Xing and this let Xing collate data about you automatically by means of tracking, in accordance with their privacy policy: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Reddit Badge official button

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled Reddit Badge official button, you can add following in the privacy policy of your website:

We use Reddit Badge widget at our website which may log information when you interact with the widget. This may include your IP address, user-agent string, browser type, operating system, referral URLs, device information (e.g., device IDs), pages visited, links clicked, user interactions (e.g., voting data), the requested URL and hardware settings, in accordance with their privacy policy: https://www.redditinc.com/policies/privacy-policy

StumbleUpon Badge official button

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled StumbleUpon Badge official button, you can add following in the privacy policy of your website:

We use StumbleUpon Badge widget at our website which may log information when you interact with the widget. Log Data is a form of Non-Identifying Information, in accordance with their privacy policy: http://www.stumbleupon.com/privacy

preloader