Βρίσκεστε εδώ:
ΑΡΧΙΚΗ / ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΦΟΡΕΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕΙ
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΔΩ

https://europe-greece.com/el

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε
http://www.ando.gr

 

Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. συστάθηκε τον Μάρτιο του 1993 με μετόχους την Τ.Ε.Δ.Κ. Δωδεκανήσου και 52 Δήμους και Κοινότητες του Νομού από την διαπιστωμένη ανάγκη για επιστημονική και τεχνική στήριξη των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι σκοποί της εταιρείας είναι η ολοκληρωμένη προώθηση της ανάπτυξης στο Νομό Δωδεκανήσου (οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική κ.λ.π.) και ειδικότερα μέσα από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Την ενεργητική συμβολή στην ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων του Νομού Δωδεκανήσου.
Την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των ΟΤΑ, των επιχειρήσεων τους και των άλλων Νομικών προσώπων που συνιστούν ή συμμετέχουν.
Την ανάληψη και διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.
Την Εκπόνηση Αναπτυξιακών Μελετών (π.χ. Τοπικά Αναπτυξιακά προγράμματα που θ' αφορούν γεωγραφικές ενότητες ευρύτερες ενός Ο.Τ.Α. ή νησιού).
Την υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών των Ο.Τ.Α. με την εκπόνηση των σχετικών μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.
Τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Ο.Τ.Α., φορέων του Δημοσίου και Αναπτυξιακής Εταιρείας για εκπόνηση προγραμμάτων Ανάπτυξης και αξιοποίησης φυσικών πόρων, προστασία και αναβάθμιση περιβάλλοντος, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π.
Την υποβοήθηση των Ο.Τ.Α. για υποβολή προγραμμάτων για χρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την εκπόνηση μελετών για την προστασία του περιβάλλοντος π.χ. διαχείριση στερεών αποβλήτων (αποκομιδή - ανακύκλωση).
Την προώθηση νέων τεχνολογιών (δίκτυα, Internet, τηλεδιάσκεψη κτλ) μέσα από την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων σε Δημόσιους Φορείς κι οργανισμούς.
Τη συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, τη Νομαρχία, τα επιμελητήρια, τους επιστημονικούς κι επαγγελματικούς φορείς, με στόχο την ανάπτυξη του Νομού.